Miljöpolicy

Vår miljöpolicy

Syftet med vår miljöpolicy är att möjliggöra nytänkande i alla led, såväl ur ett miljömässigt som ett företagsekonomiskt perspektiv. Vårt miljöarbete bygger på en successiv miljöanpassning av verksamheten och vi ska skydda miljön genom att minimera verksamhetens och produkternas negativa påverkan.

Vi ska…

• …sträva efter att minska energiförbrukningen för såväl datautrustning som övrig energikrävande apparatur som används i vår verksamhet. Vid inköp av utrustning väljer det mest energisnåla alternativet ifall de i övrigt är likvärdiga.

• …informera våra medarbetare och underleverantörer om miljöpolicyn och engagera dem i NetSapiensis miljöarbete. Vi ska uppmana alla att ta hänsyn till miljön i sitt dagliga arbete.

• …följa gällande lagar, förordningar och föreskrifter samt överträffa krav från intressenter för att bidra till en bättre miljö för oss alla.

• …ställa miljökrav på entreprenörer och leverantörer. Tillsammans med våra samarbetspartners försöker vi utveckla lösningar inom miljöriktig teknik och resurshushållning. Vi ska välja den leverantör som har bäst miljöarbete ifall de i övrigt är likvärdiga.

• …i den mån det är möjligt, anpassa funktioner i våra lösningar och tjänster så att de främjar miljöarbetet hos våra kunder. Genom vår produkt kan vi bidra med att minska både resor och förbrukningsmaterial och hjälpa andra att göra detsamma. Vid de resor som inte kan ersättas av elektronisk kommunikation ska miljövänliga alternativ väljas.

Summan av alla åtgärder ska leda vårt miljöarbete framåt. Vi granskar och gör kontinuerlig uppföljning av våra aktiviteter och ska upprätthålla ett miljölednings-system som främjar effektivitet. Vi åtar oss ständigt att förbättra vårt miljöarbete genom att se över både vår egen och våra leverantörer påverkan på miljön. Vi välkomnar alla initiativ från medarbetare, kunder och partners för att uppnå dessa mål.